วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

อนุทิน ๘

๑. พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยะฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 2 ฉบับ ประกาศใช้เมื่อใด
ตอบ       พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครู
                และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๗
                พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครู
                และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔

๒. ตาม พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อใดไม่ใช่เงินเดือน
ตอบ       เงินวิทยฐานะ และ เงินประจำตำแหน่ง

๓. คณะรัฐมนตรีสามารถออก พระราชกฤษฎีกา เงินเดือนฯในภาวะค่าครองชีพสูงได้ในอัตราเท่าไร
ตอบ       ไม่เกินร้อยละสิบของอัตราที่บังคับใช้อยู่

๔. ได้ รับการบรรจุเป็นครูผู้ช่วยได้รับเงินเดือนเท่าไร และเมื่อได้รับครบกำหนดกี่ปีจึงจะได้รับการแต่ตั้งเป็นครู คศ.๑ และรับเงินเดือนเท่าไร
ตอบ       ครูผู้ช่วยได้รับเงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท เมื่อผ่านการประเมินเตรียมความพร้อม
                และพัฒนาอย่างเข้มข้นแล้ว ๒ ปี จะได้รับการดำรงตำแหน่งครู

                ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ ๑๐,๗๗๐ บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น