วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

อนุทิน ๘

๑. พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยะฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 2 ฉบับ ประกาศใช้เมื่อใด
ตอบ       พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครู
                และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๗
                พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครู
                และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔

๒. ตาม พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อใดไม่ใช่เงินเดือน
ตอบ       เงินวิทยฐานะ และ เงินประจำตำแหน่ง

๓. คณะรัฐมนตรีสามารถออก พระราชกฤษฎีกา เงินเดือนฯในภาวะค่าครองชีพสูงได้ในอัตราเท่าไร
ตอบ       ไม่เกินร้อยละสิบของอัตราที่บังคับใช้อยู่

๔. ได้ รับการบรรจุเป็นครูผู้ช่วยได้รับเงินเดือนเท่าไร และเมื่อได้รับครบกำหนดกี่ปีจึงจะได้รับการแต่ตั้งเป็นครู คศ.๑ และรับเงินเดือนเท่าไร
ตอบ       ครูผู้ช่วยได้รับเงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท เมื่อผ่านการประเมินเตรียมความพร้อม
                และพัฒนาอย่างเข้มข้นแล้ว ๒ ปี จะได้รับการดำรงตำแหน่งครู

                ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ ๑๐,๗๗๐ บาท

อนุทิน ๗

๑. ให้นักศึกษาศึกษารายะเอียดพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
แล้วให้นักศึกษาตอบคำถามดังนี้
ตอบ
                ๑. พ.ร.บ.สภาครูฯ ๒๕๔๖ ประกาศใช้และบังคับเมื่อใด
                ตอบ        ประกาศเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๖ และบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๖
                ๒. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออกให้แก่ใครบ้าง
                ตอบ        ครู ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่น
                ๓. คุรุสภามีวัตถุประสงค์อะไรบ้าง
                ตอบ        กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต กำหนดนโยบาย
                                และประสานส่งเสริมการศึกษาวิจัย
                ๔. อำนาจหน้าที่คุรุสภา มีอะไรบ้าง
                ตอบ        ออก พัก เพิกถอนใบอนุญาต / รับรองปริญญา วุฒิบัตร ความรู้ประสบการณ์ /
                                ออกข้อบังคับคุรุสภา / ให้คำปรึกษา เสนอแนะ ครม.เกี่ยวกับนโยบาย
                                หรือการพัฒนาวิชาชีพ
                ๕. คุรุสภาอาจมีรายได้มาจากแหล่งใด
                ตอบ        ค่าธรรมเนียม / เงินอุดหนุน / ผลประโยชน์จากทรัพย์สิน / มีผู้อุทิศให้ / ดอกผล
                ๖. คณะกรรมการคุรุสภามีกี่คน ใครเป็นประธาน
                ตอบ        ๓๙ คน ประธานมาจาก ครม.แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
                                มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฎหมาย
                ๗. กรรมการคุรุสภาที่มาจากผู้แทนตำแหน่งครูต้อง ประกอบด้วย
                ตอบ        ใบอนุญาตและไม่เคยถูกพักใช้ / ปฏิบัติการสอนมาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี /
                                ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ๓ ไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะชำนาญการ
                ๘. คณะกรรมการคุรุสภามีหน้าที่ อะไร ได้แก่
                ตอบ        พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
                ๙. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีกี่คน ประธานคือใคร หน้าที่สำคัญ
                ตอบ        ๑๗ คน ประธาน คือ รมต.แต่งตั้งจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคุรุสภา
                                พิจารณาการออกใบอนุญาต พักใช้หรือเพิกถอน
                ๑๐. ผู้เป็นเลขาธิการคุรุสภา จะต้องมีอายุไม่เกิน
                ตอบ        ไม่ต่ำกว่า ๓๐ ปีบริบูรณ์ – ไม่เกิน ๖๕ ปี
                ๑๑. ผู้ที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ประกอบด้วยใคร ยกตัวอย่างประกอบ
                ตอบ        วิทยากร ผู้สอนตามอัธยาศัย ครูฝึกสอน ผู้บริหารระดับเหนือเขตพื้นที่การศึกษา
                                ครูผู้บริหารระดับปริญญาทั้งรัฐและเอกชน
                ๑๒. คุณสมบัติผู้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มีอะไรบ้าง
                ตอบ        อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ / มีวุฒิทางการศึกษา / ผ่านการสอนในสถานศึกษา
                                ไม่น้อยกว่า ๑ปี และผ่านตามคุรุสภากำหนด
                ๑๓. หากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพไม่ออก ไม่ต่อ ใบอนุญาต ต้องจัดกระทำอย่างไร
                ตอบ        อุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการคุรุสภา ภายใน ๓๐ วัน
                ๑๔. มาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด้วย มาตรฐานอะไร
                ตอบ        มาตรฐานความรู้และประสบการณ์ / มาตรฐานการปฏิบัติงาน / มาตรฐานการปฏิบัติตน
                ๑๕. มาตรฐานการปฏิบัติตน ประกอบด้วยอะไร
                ตอบ        จรรยาบรรณต่อตนเองต่ออาชีพต่อผู้รับบริการต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพต่อสังคม
                ๑๖. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอาจวินิจฉัย มีหน้าที่
                ตอบ        ยก / ตัก / ภาค / พัก / เพิก คือ
                                ยกข้อกล่าวหา / ตักเตือน / ภาคทัณฑ์ / พักใช้ใบอนุญาตไม่เกิน ๕ ปี / เพิกถอนใบอนุญาต
                ๑๗. สมาชิกคุรุสภามี กี่ประเภทประกอบด้วย
                ตอบ        ๒ ประเภท คือ สามัญและกิตติมศักดิ์ (เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการคุรุสภาแต่งตั้ง
                                โดยมติเอกฉันท์)
                ๑๘. สมาชิกภาพของสมาชิกคุรุสภาสิ้นสุดอย่างไร
                ตอบ        ตาย/ลาออก/คณะกรรมการคุรุสภามีมติให้พ้น/ถอดถอนกิตติมศักดิ์/ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
                ๑๙. สกสค.ย่อมาจาก อะไร
                ตอบ        คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
                ๒๐. สกสค.มีกี่คน ใครเป็นประธาน
                ตอบ        ๒๓ คน รมต.ศธ. นิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
                ๒๑. ผู้ใดสอนโดยไม่มีใบอนุญาตจะต้องถูกดำเนินการอย่างไร
                ตอบ        จำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
                ๒๒. ผู้ใดถูกพักใช้หรือแสดงตนว่ามีใบอนุญาตโดยเป็นเท็จมีโทษเป็นอย่างไร
                ตอบ        จำคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือ ปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
                ๒๓. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พ.ร.บ.สภาครูฯ๒๕๔๖ คือ ใคร
                ตอบ        พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
                ๒๔. อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เป็นอย่างไร
                ตอบ        ต่อ/แทนรองนาญขึ้น = ๒๐๐ , ๓๐๐ , ๔๐๐ . ๕๐๐ บาท หมายถึง ค่าต่อใบอนุญาต
                                หรือใบแทนใบอนุญาต ๒๐๐ บาทใบรับรอง ๓๐๐ บาทแสดงความชำนาญการ
                                ๔๐๐ บาทขึ้นทะเบียนใหม่ ๖๐๐ บาท

๒. ให้นักศึกษาศึกษามาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย
                ๑.นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพอย่างไร
                ตอบ        วิชาชีพ (Profession) เป็นอาชีพให้บริการแก่สาธารณชนที่ต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญ
                                เป็นการเฉพาะ  ไม่ซ้ำซ้อนกับวิชาชีพอื่นและมีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
                                โดยผู้ประกอบวิชาชีพต้องฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเพียงพอ
                                ก่อนที่จะประกอบวิชาชีพต่างกับอาชีพ (Career)  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องทำให้สำเร็จ
                                โดยมุ่งหวังค่าตอบแทนเพื่อการดำรงชีพเท่านั้น
                ๒.วิชาชีพควบคุมท่านเข้าใจอย่างไร
                ตอบ        เป็นหลักประกันและคุ้มครองให้ผู้รับบริการทางการศึกษาได้รับการศึกษา
                                อย่างมีคุณภาพ  รวมทั้งจะเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้สูงขึ้น
                ๓.การประกอบวิชาชีพควบคุมมีข้อจำกัดอย่างไร
                ตอบ        ๑.  ต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ โดยยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
                                ตามที่คุรุสภากำหนด  ผู้ไม่ได้รับอนุญาต  หรือสถานศึกษาที่รับผู้ไม่ได้รับใบอนุญาต
                                เข้าประกอบวิชาชีพควบคุมในสถานศึกษา  จะได้รับโทษตามกฎหมาย
                                ๒.  ต้องประพฤติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  รวมทั้งต้องพัฒนาตนเอง
                                อย่างต่อเนื่อง  เพื่อดำรงไว้ซึ่งความรู้ความสามารถ และความชำนาญการตามระดับ
                                คุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
                                ๓. บุคคลผู้ได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ
                                มีสิทธิ กล่าวหา หรือกรรมการคุรุสภา กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และบุคคลอื่น
                                มีสิทธิกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณได้
                                ๔.  เมื่อมีการกล่าวหาหรือกล่าวโทษ  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอาจวินิจฉัย
                                ชี้ขาดให้ยกข้อกล่าวหา/กล่าวโทษ  ตักเตือน ภาคทัณฑ์ พักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอน
                                ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้  และผู้ถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
                                ไม่สามารถประกอบวิชาชีพต่อไปได้

                ๔.มาตรฐาน วิชาชีพทางการศึกษาหมายถึงอะไร พ.ร.บ.สภาครู
                และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ กำหนดให้มีมาตรฐานวิชาชีพกี่ด้าน ประกอบด้วยอะไรบ้าง
                ตอบ        มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  คือ ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ
                                และคุณภาพที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
                                ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตาม
                                เพื่อให้เกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้แก่
                                ผู้รับบริการจากวิชาชีพได้ว่าเป็นบริการที่มีคุณภาพ  ตอบสังคมได้ว่าการที่กฎหมาย
                                ให้ความสำคัญกับวิชาชีพทางการศึกษาและกำหนดให้เป็นวิชาชีพควบคุมนั้น
                                เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะต้องใช้ความรู้  ทักษะ และความเชี่ยวชาญ
                                ในการประกอบวิชาชีพ  ตามพระราชบัญญัติสภาครูฯ ประกอบด้วย
                                                ๑.  มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ หมายถึง  ข้อกำหนดสำหรับผู้ที่จะ
                                เข้ามาประกอบวิชาชีพ  จะต้องมีความรู้และมีประสบการณ์วิชาชีพเพียงพอที่จะประกอบ
                                วิชาชีพ  จึงจะสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงว่าเป็น
                                บุคคลที่มีความรู้  ความสามารถ  และมีประสบการณ์พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพ
                                ทางการศึกษาได้
                                                ๒.  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  หมายถึง  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
                                ในวิชาชีพ ให้เกิดผลเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  พร้อมกับมีการพัฒนาตนเอง
                                อย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้เกิดความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ ทั้งความชำนาญเฉพาะด้าน
                                และความชำนาญตามระดับคุณภาพของมาตรฐานการปฏิบัติงาน  หรืออย่างน้อย
                                จะต้องมีการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนดว่ามีความรู้  ความสามารถ  และความชำนาญ
                                เพียงพอที่จะดำรงสถานภาพของการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพต่อไปได้หรือไม่
                                นั่นก็คือการกำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องต่อใบอนุญาตทุกๆ    ปี
                                                ๓.  มาตรฐานการปฏิบัติตน  หมายถึง  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประพฤติตนของ
                                ผู้ประกอบวิชาชีพ  โดยมีจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นแนวทางและข้อพึงระวัง
                                ในการประพฤติปฏิบัติ  เพื่อดำรงไว้ซึ่งชื่อเสียง ฐานะ เกียรติ และศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ
                                ตามแบบแผนพฤติกรรม ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภาจะกำหนด
                                เป็นข้อบังคับต่อไป  หากผู้ประกอบวิชาชีพผู้ใดประพฤติผิดจรรยาบรรณ
                                ของวิชาชีพทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นจนได้รับการร้องเรียนถึงคุรุสภาแล้ว
                                ผู้นั้นอาจถูกคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัย ชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง
                                ดังต่อไปนี้
                                (๑) ยกข้อกล่าวหา (๒) ตักเตือน (๓) ภาคทัณฑ์  (๔) พักใช้ใบอนุญาตมีกำหนดเวลาตาม

                ๕.ท่านเข้าใจมาตรฐานความรู้และประสบการณ์อย่างไร สรุปและอธิบาย
                ตอบ        มาตรฐานความรู้และประสบการณ์จะเป็นข้อกำหนดสำหรับผู้ที่จะเข้ามาประกอบ
                                วิชาชีพ  จะต้องมีความรู้และมีประสบการณ์วิชาชีพเพียงพอที่จะประกอบวิชาชีพ
                                จึงจะสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงว่า
                                เป็นบุคคลที่มีความรู้  ความสามารถ  และมีประสบการณ์พร้อมที่จะ
                                ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้
                ๖.ท่านเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนของครูผู้สอน
                เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
                ตอบ        มีความคล้ายกันเนื่องจากมาตรฐานการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนของครูผู้สอน
                                การพัฒนาฝีมือแรงงานด้วยระบบการฝึกตามความสามารถเป็นรูปแบบการฝึก
                                ที่มีการวาง แผนการฝึกระหว่างผู้รับการฝึกและผู้สอนโดยออกแบบการเรียนรู้
                                ให้ยืดหยุ่นตาม ความต้องการและความสามารถของผู้รับการฝึก

                                สภาพการฝึกเน้นการปฏิบัติตามกิจกรรมหรืองานที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการ