วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อนุทิน1


ชื่อ นายบุรินทร์
ชื่อสกุล พินอูป
ชื่อเล่น เปา

ประวัติ
เกิดที่ กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลตำรวจ
เมื่อ วันที่ 9 ธันวาคม 2535
ที่อยู่ปัจจุบัน หอพัก 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

การศึกษา
อนุบาล ที่ โรงเรียนวัดบัวงาม จ.ราชบุรี และโรงเรียนบ้านเนินดินแดง จ.ประจวบคีรีขันธ์
ชั้นประถม ที่โรงเรียนบ้านละเมาะ และโรงเรียนบ้านเนินดินแดง จ.ประจวบคีรีขันธ์
ระดับปริญญาตรี ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
ปัจจุบันเป็นนักศึกษาชันปีที่ 4

ปรัชญาชีวิต
..................สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

รูปถ่าย


วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

แนะนำตัว


นายบุรินทร์ พินอูป....5411103066....นักศึกษาชั้นปี 4
หลักสูตรคณิตศาสตร์......................................
.............................................คณะครุศาสตร์
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช
.
ประวัติโดยย่อ
...
ข้าพเจ้าเกิดเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2535
ที่กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย
ผู้ให้กำเนิดทั้งสอง เลี้ยงดูข้าพเจ้าเป็นอย่างดี
ให้ความรักความเอาใจใส่ ให้การอบรมสั่งสอน
ครอบครัวของข้าพเจ้าเป็นครอบครัวที่อบอุ่น
ฐานะทางเศรษฐกิจพอเพียงตามอัตภาพ
ส่งเสียให้ลูกเรียน ให้ลูกมีการศึกษา
มีชีวิตที่ดีในอนาคตอย่างหวัง
ข้าพเจ้าก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
ใช้ชีวิตอย่างเรียนรู้ตนเอง เรียนรู้ธรรมชาติ
และความเป็นธรรมดาของโลกนี้
เมื่อข้าพเจ้าเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จากโรงเรียนห้วยยางวิทยา จ.ประจวบฯ
ข้าพเจ้าเลือกศึกษา สายอาชีพครู
วิชา คณิตศาสตร์
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ซึ่งในวันนี้ ข้าพเจ้าเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4
และกำลังจะออกทดลอง 1 เดือน
วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2558
ตามที่ทางคณะแจ้งให้ทราบ
ที่โรงเรียนสวนกุลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเพื่อนในเอกวิชาเดียวกันอีกสองคน
ซึ่งข้าพเจ้าจะได้สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ในเรื่อง สถิติ

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

บันทึกการเรียน


  • สร้างบล็อกสำหรับรายวิชากฎหมายการศึกษา พร้อมทำหัวบล็อก
  • สะสมข้อมูลข่าวเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางกฎหมายไทย
  • สะสมข้อมูลข่าวเกี่ยวกับการทำผิดวินัย ของครู-นักเรียน จากหนังสือพิมพ์ หรืออินเตอร์เน็ต พร้อมอ้างอิงแหล่งที่มา
  • เขียนบทความเกี่ยวกับมุมมองทางการเมืองอย่างน้อย 2 หน้ากระดาษรายงาน